Algemene voorwaarden

betreffende de dienstverlening en service van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Clifford Electronics Benelux B.V. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de verkoop en levering van producten (hardware).

1.Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Clifford
De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Clifford Electronics Benelux B.V., ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 34174831,gevestigd te (1175 RK) Lijnden, aan de Madridstraat 41-43.

Contractant
De natuurlijke of rechtspersoon die met Clifford een Overeenkomst heeft gesloten of gaat sluiten.

Partijen
Clifford en de Contractant

Aansluiting
De mogelijkheid om met door Clifford geleverde producten gebruik te maken van door Clifford aangeboden (Abonnements)Diensten.

(Abonnements)Diensten
Het geheel aan (meldkamer)diensten die Clifford en/of derden aan Contractant leveren op basis van een daarop gerichte door Contractant met Clifford gesloten Overeenkomst.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen Clifford en Contractant waarbij Clifford tegen betaling (Abonnements)diensten aan de contractant levert en in stand houdt.

2.Algemene bepalingen

2.1.  Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden exclusief van toepassing op alle door of namens Clifford gesloten overeenkomsten tot het verrichten van (Abonnements)Diensten, en alle daartoe door Clifford gedane offertes/aanbiedingen. Door Contractant eventueel gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden dan wel onderdelen daarvan gelden slechts voor zover zij niet in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, waarbij geldt dat Contractant er door het sluiten van een Overeenkomst met Clifford onvoorwaardelijk mee instemt dat de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde (of er sprake is van een ‘battle of forms’ of niet) regardeert boven de inhoud van eventueel door Contractant gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden.

2.2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze Algemene Voorwaarden zijn niet rechtsgeldig, tenzij zij op schrift zijn gesteld en namens de directie van Clifford voor akkoord zijn ondertekend en gelden enkel ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen/aanvullingen betrekking hebben.

2.3. Indien enige bepaling uit deze Algemene voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst tussen Clifford en Contractant geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst tussen Clifford en Contractant.

2.4 Clifford is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van de Overeenkomst met Contractant en/of de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onder te brengen bij derden. Clifford is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de derden.

2.5 Clifford is gehouden haar (Abonnements)Diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de van overheidswege gestelde voorschriften en eisen danwel andere op de dienstverlening betrekking hebbende dwingende voorschriften en eisen.

2.6 Contractant is gehouden Clifford op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de (Abonnements)Diensten en eventueel daarbij behorende werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de dienstverlening en eventuele werkzaamheden, alsmede het tijdig melden van (wijzigingen in) voertuiggegevens, adres- en factuurgegevens. Contractant is aansprakelijk voor het niet of niet juist doorgeven van deze wijzigingen.

2.7 Voordat een Overeenkomst tot stand komt is Clifford bevoegd om de identiteit en de kredietwaardigheid van Contractant te controleren.

2.8 Bij communicatienetwerken (GSM, Internet, telefoon, GPS satellietvoorzieningen etc.) vindt het transport van gegevens plaats via andere communicatieverbindingen en/of via de ether. Deze gegevens kunnen worden opgevangen door anderen dan voor wie deze gegevens zijn bestemd. Clifford is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele ontvangst door derden van verzonden gegevens.

2.9 Het gebruik van communicatienetwerken (GSM, Internet, telefoon GPS satellietvoorzieningen etc.) brengt met zich mee dat de mogelijkheid om een verbinding op te bouwen en/of de kwaliteit van de verbindingen niet overal en op ieder moment gelijk zijn, hetgeen het gevolg kan zijn van de dekking van telecommunicatiediensten, storing of onderbreking van en/of (onderhouds)werkzaamheden aan de telecommunicatiediensten, atmosferische omstandigheden, aanwezige gebouwen, (parkeer)garages, tunnels etc.

2.10 Mededelingen in het kader van deze Overeenkomst kunnen door Contractant uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden gedaan, tenzij Contractant een consument is.

 3. (Abonnements)tarieven 

3.1 Voor de door Clifford te leveren (Abonnements)Diensten zijn de tarieven van toepassing zoals deze door Clifford zijn gepubliceerd, of zoals deze tussen Clifford en Contractant schriftelijk zijn overeengekomen.

3.2 Tenzij anders vermeld luiden door Clifford opgegeven prijzen in Euro’s en inclusief omzetbelasting en overige op het verrichten van diensten vallende overheidslasten.

3.3 Door Clifford gehanteerde tarieven zullen telkens per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar worden aangepast met het op het voorgaande jaar toepasselijke CPI indexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze aanpassing geeft Contractant niet het recht om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen.

4. Aanbieding en overeenkomst

4.1 Tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn door Clifford gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven vrijblijvend.

4.2 Een voor Clifford bindende Overeenkomst komt eerst tot stand nadat opdrachten en/of orders door Clifford schriftelijk (daaronder begrepen een aanvaarding per telefax) of langs elektronische weg zijn aanvaard. Indien Contractant het aanbod van Clifford langs elektronische weg heeft aanvaard, komt een bindende Overeenkomst tot stand.

4.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Clifford passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien Contractant elektronisch kan betalen zal Clifford daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen.

4.4 Clifford is bij de uitvoering van de overeenkomst bevoegd gebruik te maken van (de diensten van) derden.

4.5 Een Overeenkomst tussen Contractant en Clifford kan worden gesloten door een derde, dealer, middels een daartoe door Clifford beschikbaar gestelde Overeenkomst. Een dergelijke overeenkomst kan uitsluitend worden aangegaan voor diensten zoals deze door Clifford ten behoeve van enige dealer zijn gepubliceerd en uitsluitend tegen tarieven zoals door Clifford aan enige dealer middels prijslijsten bekend zijn gemaakt.

5. Levertijden

5.1 Wanneer in offertes of orderbevestigingen levertijden van de (Abonnements)Diensten zijn opgenomen en/of zijn overeengekomen, zijn de opgegeven levertijden, die gebaseerd zijn op voor Clifford tijdens het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden, geen fatale termijnen. Levertijden dienen slechts als indicatie en kunnen daarom niet worden gegarandeerd door Clifford.

5.2 Overschrijding van de levertijd verplicht Clifford niet tot enige vergoeding van schade geleden door Contractant en/of een derde. Overschrijding van de levertijd geeft Contractant niet het recht de overeenkomst te ontbinden of diens verplichtingen uit met Clifford overeengekomen Overeenkomst(en) niet na te komen of op te schorten.

6. Reclame

6.1 Zo spoedig mogelijk na ingebruikname van de (Abonnements)Dienst zal Contractant controleren of de Abonnements(Dienst) juist functioneert.

6.2 Ingeval van direct waarneembare tekortkomingen in de (Abonnements)Dienst dient Contractant dit binnen 8 dagen na aanvang van de Abonnements(Dienst) deugdelijk omschreven aan Clifford te melden. Bij melding per fax of e-mail dient Contractant een ontvangstbewijs, dan wel een leesbevestiging te bewaren ten bewijze van de verzending door Contractant en ontvangst door Clifford.

6.3 Is de in lid 2 genoemde termijn verstreken zonder deugdelijk omschreven melding van de klachten op de wijze zoals in lid 2 voorzien, dan wordt de (Abonnements)Dienst door Contractant geacht te zijn geaccepteerd, behoudens verborgen gebreken welke binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek resp. het tijdstip waarop het gebrek had behoren te worden ontdekt.

7. Betaling

7.1 Betaling zal zoveel mogelijk geschieden middels automatische incasso, waarvoor de Contractant voor of bij het aangaan van de Overeenkomst aan Clifford toestemming heeft verleend. Indien de betaling van de rekening van Contractant middels automatische incasso om welke reden dan ook door Clifford niet succesvol kan worden uitgevoerd, of indien Contractant overgaat tot terugboeking van het geïncasseerde is Contractant onmiddellijk (zonder dat enige ingebrekestelling nodig is) in verzuim en heeft Clifford het recht haar Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten.

7.2 Betaling van de door Clifford te zenden facturen dient plaats te vinden uiterlijk op het in de factuur genoemde tijdstip.

7.3 Alle betalingen dienen zonder korting, inhouding of verrekening te geschieden ten kantore van Clifford of op een door Clifford aan te wijzen bankrekening. Betalingen gedaan aan vertegenwoordigers van Clifford zijn niet rechtsgeldig.

7.4 Contractant heeft onder geen enkele omstandigheid het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Het doen van betalingen door Contractant aan Clifford op elektronische wijze, waaronder via het Internet en middels Creditcards geschiedt voor risico van Contractant. Clifford is niet aansprakelijk voor schade van Contractant verband houdend met of het resultaat van betalingen op elektronische wijze, via het Internet of middels Creditcards. Het verschaffen van Creditcardgegevens door Contractant aan Clifford via het Internet of anderszins komt volledig voor risico van Contractant.

7.5 Indien Contractant niet binnen de door Partijen overeengekomen of door Clifford gestelde termijn is betaald, is Contractant onmiddellijk (zonder dat enige ingebrekestelling nodig is) in verzuim en is Contractant vanaf de vervaldag van de factuur aan Clifford rente verschuldigd gelijk aan de alsdan geldende wettelijke (handels)rente. Contractant is alsdan tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, welke worden gesteld op 15% van het met inbegrip van de verschuldigde wettelijke (handels)rente, verschuldigde en bedragen minimaal € 250,00.

7.6 Ingeval Contractant het verzuim zoals in dit artikel omschreven niet binnen redelijke termijn zuivert, behoudt Clifford zich het recht voor om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij tot enige restitutie of schadevergoeding is gehouden.

8. Overmacht

8.1 Indien Clifford als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort zolang de overmacht voortduurt.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Clifford onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van haar verplichtingen jegens Contractant geheel of gedeeltelijk verhindert.

8.3 Tot de in lid 2 genoemde omstandigheden behoren onder meer, doch niet uitsluitend, oorlog, mobilisatie, oproer, sabotage, staking, bezetting, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, boycot, energiestoringen, storingen in een (communicatie)netwerk en/of verbinding en/of communicatiesystemen, het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet tijdige nakoming door leveranciers van Clifford en of door haar ingeschakelde derden.

9. Risico

9.1 Dadelijk na ingebruikname van de (Abonnements)Dienst door Contractant draagt Contractant het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de (Abonnements)Dienst mocht ontstaan, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Clifford.

9.2 Contractant is aansprakelijk voor alle schade die Clifford lijdt door frauduleus gebruik of misbruik van de (Abonnements)Dienst.

9.3 Indien en voor zover wijzigingen moeten worden doorgevoerd aan de parameters op het Internet die kosten met zich meebrengen zoals, doch niet uitsluitend, meldingen, positiebepaling etc., komen de deze kosten voor rekening van Contractant.

9.4 Ingeval van service aan het voertuig waarop de Overeenkomst ziet, zoals garagebezoek, transport en loskoppeling van de accu, is het noodzakelijk dat Contractant het systeem in de ‘garagestand’ zet, teneinde valse meldingen te voorkomen, zoals (alarm)meldingen aan de meldkamer en inschakeling van de politie. Eventuele kosten verbonden aan het niet in de ‘garagestand’ zetten van het voertuig komen voor rekening van Contractant.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Clifford is niet aansprakelijk voor (directe) schade die Contractant als gevolg van het gebruik van de (Abonnements)Dienst lijdt, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Clifford.

10.2 Clifford is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, bedrijfsschade, vertragingsschade, immateriële schade en andere indirecte schade.

10.3 Clifford is niet aansprakelijk voor het niet of tijdelijk niet goed functioneren of uitvallen van communicatieverbindingen, noch voor beperkingen hierin.

10.4 Tekortkomingen van aanbieders van (tele)communicatiediensten waarmee communicatieverbindingen zijn verbonden zijn niet aan Clifford toerekenbaar. Contractant is gehouden om Clifford te vrijwaren voor aanspraken van derden terzake de uitvoering van de Overeenkomst.

10.5 Contractant is ermee bekend dat locatie- en of communicatiegegevens kunnen afwijken van de feitelijke situatie. Clifford is niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade.

10.6 Contractant dient ingeval van schade deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het ontstaan of ontdekken van de schade deze schriftelijk aan Clifford kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het recht niet gehouden is om de schade te vergoeden.

10.7 Eventuele aansprakelijkheid van Clifford is beperkt tot een bedrag van € 400,00 per gebeurtenis, of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

11. Beëindiging en verlenging

11.1 Tenzij tussen Partijen schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor een periode van één jaar. Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen looptijd te geschieden. De opzegging door Contractant wordt door Clifford uitsluitend als tijdig geaccepteerd indien de opzegging voor de laatstgenoemde datum door Clifford is ontvangen. Indien opzegging niet tijdig plaatsvindt, wordt de Overeenkomst stilzwijgend met een periode van een jaar verlengd. Indien Contractant een consument is dan kan deze de Overeenkomst na het verstrijken van het eerste jaar op elk moment beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

11.2 Indien Contractant het voertuig ten behoeve waarvan de (Abonnements)Diensten zijn afgesloten niet langer in bezit heeft, en een RDW vrijwaringsbewijs aan Clifford kan overleggen, dan is in afwijking van het in lid 1 bepaalde mogelijk om de Abonnements(Diensten) gedurende de resterende looptijd voort te zetten ten behoeve van een ander voertuig. De kosten van aanpassing van het andere voertuig resp. het overzetten van apparatuur door Clifforfd of een derde partij naar het ander voertuig zijn voor rekening van Contractant.

11.3 Ingeval van opzegging van de Overeenkomst door Contractant is Contractant aan Clifford een bedrag ad € 50,00 inclusief BTW aan beëindigingskosten verschuldigd.

11.4 Clifford is bevoegd de Overeenkomst voortijdig te beëindigen of de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling op te schorten indien Contractant op enigerlei wijze in verzuim is in de nakoming van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen of Clifford gegronde vrees heeft dat Contractant voornoemde verplichtingen niet zal nakomen.

11.5 Indien Contractant een verzoek tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft ingediend, in staat van faillissement verkeert of een aanvraag daartoe is gedaan, schade aan de uitvoering van de (Abonnements)Diensten veroorzaakt, de Abonnements(Diensten) aanwendt voor het plegen van strafbare feiten, geweigerd is of wordt door zijn verzekeringsmaatschappij en/of strafbare feiten heeft verzwegen voor Clifford en/of de verzekeringsmaatschappij van Contractant is Clifford bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling te beëindigen, zonder tot enige restitutie of schadevergoeding gehouden te zijn.

11.6 Ingeval aan Clifford toegang tot telecommunicatiediensten wordt beëindigd, ingetrokken of geweigerd of wanneer zich omstandigheden voordoen die verdere uitvoering van de Overeenkomst door Clifford onmogelijk maken is Clifford bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat zij daarbij een opzegtermijn in acht hoeft te nemen.

11.7 Na beëindiging en/of opzegging van de Overeenkomst dient Contractant ervoor zorg te dragen dat er geen automatische meldingen aan de meldkamer en/of alarmcentrale worden doorgegeven. Zolang doorgifte van automatische meldingen aan de meldkamer en/of alarmcentrale niet is gestaakt is Contractant voor iedere maand of een gedeelte hiervan het toepasselijke abonnementstarief aan Clifford verschuldigd.

12. Privacy

Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens van Contractant die Clifford vanwege de Overeenkomst onder zich heeft, zullen door Clifford in overeenstemming met de van overheidswege gestelde of nog te stellen daarvoor geldende voorschriften worden behandeld.

13. Toepasselijk recht

Op alle geschillen, inclusief kort gedingen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze Algemene voorwaarden en of Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands Recht van toepassing door een Nederlandse Rechter.

14. Wijzigingsbevoegdheid

14.1 Clifford is bevoegd de Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden voor reeds bestaande Overeenkomsten.

14.2 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden treden in werking 30 dagen na bekendmaking. Indien de bekendmaking een latere datum vermeldt, treden de Algemene Voorwaarden op die latere datum in werking.

14.3 Uitsluitend indien Contractant een consument is, en hij de wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, dan is Contractant bevoegd om de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden.